“พินทองทา” ลูกสาว”ทักษิณ”ขายที่ดิน”เทียมร่วมมิตร”ให้ SC มูลค่า 725 ล้าน

“พินทองทา ชินวัตร” ขายที่ดินริมถนนเทียมร่วมมิตร จำนวน 5 ไร่ มูลค่า 725 ล้านบาท ให้ “เอสซีแอสเสท” เพื่อพัฒนาเป็นโครงการชุดพักอาศัย

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) บริษัทพัฒนาอสังริมทรัพย์รายใหญ่ ที่มีลูกสาวของอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร คือ น.ส. แพทองธาร ชินวัตร และ น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ถือหุ้นใหญ่มากกว่า 50% แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วันนี้(3 มี.ค.) ถึงมติคณะกรรมการให้เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ให้พิจารณาซื้อที่ดินบริเวณถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการซื้อที่ดินบริเวณถนนเทียมร่วมมิตร จำนวน 2 แปลงในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา และ เนื้อที่ดิน 3 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ดินประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งเป็นบุคลเกี่ยวโยง ราคาซื้อขายตารางวาละ 310,000 บาท รวมเป็นเงิน 725,710,000 บาท
บริษัทจะบรรจุวาระ “อนุมัติซื้อที่ดินบริเวณถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท” ไว้ในวาระที่ 7 อีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 21 เม.ย.2565

สำหรับกำหนดการในการซื้อที่ดินนั้น สัญญาจะซื้อจะขาย และชำระเงินค่าที่ดินกำหนดลงนามสัญญาจะซื้อจะขายภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 พร้อมชำระเงินมัดจำ 72,571,000 บาท กำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 พร้อมชำระงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือจำนวน 653,139,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งบริษัท มีแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SC ได้แก่ น.ส. แพทองธาร ชินวัตร 29.04% น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ 28.10%นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 4.81% คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ 2.80% กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 2.77% บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2.65% นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 1.35% นายวิทวัส พรกุล 1.17% กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 0.94% นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์ 0.93%

ขณะที่กรรมการ SC ประกอบด้วยด้วย นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ กรรมการ นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการ นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ นางวิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการอิสระ และ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการอิสระ

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business