สรุปขั้นตอน”แลกหุ้น SCB เป็น SCBX “เริ่ม 2 มี.ค. – 18 เม.ย.65

เริ่มแล้ววันนี้ ! กลุ่มไทยพาณิชย์ เปิดทำเทนเดอร์แลกหุ้น “SCB” เป็น “SCBX” ในอัตรา 1 หุ้น SCB ต่อ 1 หุ้น SCBX และ 1 หุ้นบุริมสิทธิของ SCB ต่อ 1 หุ้น SCBX ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.-18 เม.ย. 65 เช็กขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อ สรุปให้แล้วที่นี่

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) เปิดเผยว่า หลังได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารฯเมื่อปลายปี 64 ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้มาถึงกระบวนการแลกหุ้นจากธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เป็น SCBx และนำหุ้น “SCBx” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทนหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไป

เกณฑ์เงื่อนไขแลกหุ้น SCB เป็น SCBX

 

การแลกหุ้นครั้งนี้ SCBX จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCBX และ 1 หุ้นบุริมสิทธิของ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCBX ซึ่งการแลกหุ้นดังกล่าว จะไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่จะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ SCB ได้ทำการ “ตอบรับ” คำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วเท่านั้น โดยจะเริ่มกระบวนการแลกหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565

 

โดยคาดว่า กระบวนการแลกหุ้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 และเมื่อผู้ถือหุ้น SCB ตอบรับคำเสนอซื้อมีจำนวนไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของSCB หุ้น “SCBX” จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะยังใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SCB” เช่นเดิม

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น SCB ที่ได้ทำการแลกหุ้นได้สมบูรณ์ตามกำหนดเวลาจะเปลี่ยนเป็นผู้ถือหุ้น SCBX แทน ส่วนผู้ถือหุ้นของ SCB ที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในเวลาที่กำหนดจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารต่อไป อย่างไรก็ตามหลักทรัพย์ของธนาคารจะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ในวันที่หลักทรัพย์ของ SCBX เข้าจดทะเบียน

“เราเชื่อมั่นว่า กระบวนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการเติบโตของธุรกิจภายใต้กลุ่มไทยพาณิชย์ในหลายด้าน รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนในการทำธุรกิจของกลุ่มฯ ให้สามารถขยายและพัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีอนาคตได้อย่างเต็มที่ มีการแบ่งแยกการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มไทยพาณิชย์โดยรวม และจะนำไปสู่โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากการดำเนินงานของธุรกิจที่โอนย้ายไปยัง SCBX รวมถึงธุรกิจใหม่ในอนาคตในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสูง” นายอาทิตย์กล่าว

ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อ SCB ไป SCBX

ระยะเวลารับซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 2 มี.ค.65 ถึง วันที่ 18 เม.ย.65 (เฉพาะวันทำการ) หรือระยะเวลาทำการของแต่ละช่องทางรับยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ รวมทั้งสิ้น 30 วันทำการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายเวลารับซื้อได้อีก

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agents)
1. บล.ไทยพาณิชย์ (SCBS)
2. บล.เกียรตินาคิน ภัทร (KKPS)
3. บล.บัวหลวง (BLS)
4. บล.เอเชีย พลัส (ASP)

สถานที่ติดต่อยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีใบหุ้น (scrip)

 

ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ (สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล)
Investment Center (สำหรับลูกค้า SCB Wealth)
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agents) ได้แก่ SCBS, KKPS และ BLS (สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลและนิติบุคคล

โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นยื่นแบบตอบรับ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

 

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีใบหุ้น (scripless) (เช่น มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์)

 

ติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์นั้นให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

3. กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600

 

ติดต่อได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agents)

ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นยื่นแบบตอบรับ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์

 

4.กรณี NVDR

 

ติดต่อได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agents)

ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นยื่นแบบตอบรับ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโอน NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market