ธ.ก.ส.จัดให้”ชำระดีมีคืน-ลดดอกเบี้ยสูงสุด 50%” เช็คเงื่อนไข

ธ.ก.ส.จัด 2 มาตรการ “ชำระดีมีคืน – นาทีทองลดดอกเบี้ย ” มอบเป็นของขวัญให้ลูกค้า คืนดอกเบี้ย ร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ตั้งงบวงเงิน 1,200 ล้านบาท และลดดอกเบี้ยที่ค้างชำระสูงสุด ร้อยละ 50 ช่วยเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช็ครายละเอียดที่นี่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำและบางส่วนลูกหลานถูกเลิกจ้างงานทำให้รายได้ซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ลดลง ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในการลงทุนและการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจำนวน 2 โครงการ ได้แก่

โครงการชำระดีมีคืน ปีบัญชี 2564 สำหรับลูกค้าทั่วไปที่มีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ยกเว้นหนี้เงินกู้โครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล ที่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา โดยธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยตรง ร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่เกินรายละ 1,000 บาท วงเงินงบประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยจะมีเกษตรกรลูกค้าได้รับประโยชน์กว่า 4.1 ล้านราย

เงื่อนไขคุณสมบัติลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 

ลูกค้าชั้นปกติ (ชั้น1) หรือชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ( ชั้น 2) และเป็นดอกเบี้ยที่รับรู้รายได้เป็นเกณฑ์คงค้าง (AA)

อัตราการคืนดอกเบี้ย

 

ร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกิน 1,000 บาท /ราย (รวมทุกสัญญาที่ได้รับสิทธิ์ )

วิธีคืนดอกเบี้ย

 

โอนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า

ระยะเวลาโครงการ

 

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 หรือเมื่อเต็มวงเงิน 1,200 ล้านบาท ก่อนสิ้นสุดโครงการ

ธ.ก.ส.จัดให้”ชำระดีมีคืน-ลดดอกเบี้ยสูงสุด 50%” เช็คเงื่อนไข

 

โครงการนาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด ปีบัญชี 2564 สำหรับลูกค้าที่มีภาระหนี้คงค้าง หรือลูกค้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดย ธ.ก.ส. จะลดดอกเบี้ย ดังนี้

 

1) กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้นเป็นรายสัญญาและ/หรือกรณีเป็นสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยธนาคารจะลดดอกเบี้ยที่ค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับที่มี ไม่เกินร้อยละ 50 ณ วันชำระหนี้
2) กรณีชำระดอกเบี้ยได้เสร็จสิ้น แต่ไม่สามารถชำระต้นเงินได้ จะลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับที่มีร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง
3) กรณีชำระดอกเบี้ยได้บางส่วนจะลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับที่มีร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง
4) กรณีกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ชำระดอกเบี้ยได้เสร็จสิ้นหรือบางส่วน จะลดดอกเบี้ยค้างชำระรวมถึงเบี้ยปรับที่มีร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง

ธ.ก.ส.จัดให้”ชำระดีมีคืน-ลดดอกเบี้ยสูงสุด 50%” เช็คเงื่อนไข

 

ทั้งนี้ เมื่อชำระหนี้แล้ว ลูกค้าสามารถรับการสนับสนุนสินเชื่อใหม่เพื่อนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงการฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของ ธ.ก.ส. ซึ่งผู้ที่สนใจ สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-555-0555.